Skövdestudenter undersökte spelbranschens immateriella tillgångar

Spelbranschen har gott om immateriella tillgångar, såsom Intellectual Property (IP), licenser och goodwill. Men det är svårt att veta vad som står bakom siffrorna i spelföretagens redovisningar. Immateriella tillgångar är svårbedömda och blir ofta subjektiva – olika för olika företag. Ekonomstudenterna Tobias Åberg och Jimmie Karlén valde till sitt examensarbete att kombinera sina intressen för företagsekonomi och spel och konstaterar att regelverket inte hänger med när det gäller spelbranschen.

Tobias Åberg och Jimmie Karlén har läst Ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde och under våren var det dags att skriva uppsats. Precis som många andra började de diskutera en mängd olika inriktningar, men duon var ändå tidigt inne på att titta närmare på den digitala branschen och närmare bestämt spelindustrin ur ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på immateriella tillgångar.

– Det är en stor del immateriella tillgångar i den branschen och extra intressant i och med att Högskolan i Skövde  och Skövde som stad profilerar sig som en framgångsrik “spelstad”, säger Tobias.

Han nämner både spelutbildningarna på Högskolan i Skövde och de framgångar dataspel från Skövde fått, nu senast Iron Gates studios spel Valheim.

– Spelbranschen är väldigt komplex, men det är ett oerhört intressant och väldigt aktuellt område, säger Tobias.

Förvärvskarusell med stora belopp

Under senare år har det varit många stora förvärv av olika spelstudior. Studenterna pratar om en förvärvskarusell och stora balansräkningar med en hög procentuell andel goodwill.

– Företagen köper upp varandra för stora belopp, exempelvis en spelstudio för 100 miljoner. Där spelet kanske bara har ett redovisat värde på 50 miljoner, det intressanta här är vad man betalar för IP:t och vad som inryms i goodwillposten, säger Jimmie.

– Det har varit en blasé uppfattning om spel, men under de senaste fem åren är det jättestora företag som förvärvar spelbolag. Spelföretagen växer sig allt mer starkare på finansmarknaden och den svenska spelbranschen omsätter årligen 24-25 miljarder, lika mycket som Sveriges export av järnmalm, och spelbranschen växer allt fortare, konstaterar Tobias.

Studenterna har i sin uppsats ”Redovisning av immateriella tillgångar inom spelbranschen” tittat närmare på hur de utmärkande drag som finns i branschen inverkar på hur spelföretagen redovisar vid förvärv. De har i öppen intervjuform intervjuat sex personer, två ekonomer, två investerare och två personer med specifik kunskap inom spelbranschen samt studerat finansiella rapporter och bearbetat denna information för att komma fram till studiens slutsats. Det är svårt att bilda sig en god uppfattning utifrån siffrorna från en årsredovisning på grund av tillgångarnas komplexitet och att vissa företag hävdar affärshemligheter. De konstaterar att hänvisningarna/noterna i redovisningarna behöver utvecklas, då de i många fall uppfattas som undermåliga. De har genom sitt arbete kunnat beskriva och förklara hur spelföretagen allokerar sina immateriella tillgångar vid förvärv samt fört en diskussion om hur de kan åskådliggöra dessa bättre i de finansiella rapporterna.

Ung bransch med brist på praxis

Tobias och Jimmie har kommit fram till att det inte finns någon praxis för exakt vad som ryms inom begreppet IP eller att det inte är enhetligt identifierat bland spelföretagen.

– Hur man värderar immateriella tillgångar, olika delar av IP inom olika dimensioner av branschen skiljer sig åt. Spelbranschen är ung och de spelkoncerner som redovisar enligt det principbaserade regelverket IFRS ställer ett stort ansvar att företagen redovisar rätt. Att branschen fortfarande uppfattas som relativt ny bidrar till att företagen inte kan stödja sig mot någon etablerad praxis.

– Vi ser att graden av subjektivitet uppfattas som hög, vilket gör det svårt att veta vad siffrorna verkligen står för. Spelutvecklarna besitter ofta stor kompetens, kombinerat med att de är väldigt lojala så kan det förklara de stora goodwillvärden och att de värdena kan vara befogade. Vår studie kan peka på att värdena inte bottnar i så mycket konkret information och att uppfattningarna skiljer sig åt. Immateriella tillgångar är svårt och hela spelbranschen bygger i stor del på det vilket gör identifiering och värdering av detta tillgångsslag vitalt. Det finns fler värderingsmetoder för hur ett IP värderas beroende på dess förutsättningar och innehåll. Värderingen av ett IP kan bygga på ett antagande om vad exempelvis en spelstudio som Skövdebaserade Iron Gate kan generera i framtiden.

De konstaterar att spelbranschen ur ett finansiellt perspektiv är oerhört komplex, men att den tar en allt större del av den svenska finansmarknaden och att spelföretagens kanske mest utmärkande drag är just intellektuellt kapital. Ett kapital som på många sätt är svårbedömt, men ändå själva kärnan för företagens stora framgångar.

– Under våra intervjuer har vi fått höra att det är bra att vi lyfter det här ämnet. Det har varit jätteintressant och vår handledare Fredrik har varit stöttande.

Till hösten väntar fortsatta studier för Tobias med en masterutbildning och arbete på annan ort för Jimmie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.